Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory i osoby s přiznaným invalidním důchodem od 60 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří  z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Služby jsou určeny a poskytovány všem seniorům a to formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

V současnosti je kapacita Domova pro seniory plně obsazena - stav ke dni 15.11.2019.

alt alt alt   alt alt  alt alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podporovat pocit bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče.
 • Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali.
 • Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a případné seberealizaci.
 • Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • vybrané pokoje domova dovybavit křeslem (cca 20 ks)

 • dovybavení pokojů domova  roletami na okna (cca 20 pokojů)

 • instalace rolety do výdejního okénka kuchyně

 • zakoupení odsávačky Aspeed professional včetně příslušenství

 • nové pracovní desky – nerezové pod várnice s čajem do jídelen

 • výměna radiátorů a termohlavic v recepci a hale

 • nákup multifunkčního hliníkového žebříku o maximální délce

 • rekonstrukce herny aktivizace

 • dovybavení zrekonstruované kuchyňky pro terapie vaření

Práce s uživatelem

 • širší spolupráce s odbornými lékaři – návštěva v zařízení

 • dostatečná a včasná informovanost rodinných příslušníků a uživatelů

 • ochranné pomůcky pro uživatele

 • rozšíření spolupráce a kontaktu s rodinou formou setkání

 • uspořádání soutěže mezi jednotlivými zařízeními Centrin

 • spolupráce s dětmi z DS Korunka

 • zapojení se uživatelů do chodu domova, do skladby jídelního lístku

Práce s týmem zaměstnanců

 • supervize týmu / individuální

 • navýšení počtu pracovníků v sociálních službách při stávající kapacitě zařízení 90 uživatelů DS o 8 zaměstnanců

 • školení "Time management, aneb jak lépe organizovat čas"