Cílovou skupinu tvoří osoby s trvalým pobytem na území ČR, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí,  jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Domov se zvláštním režimem Centrin  je takovým  "centrem pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí", které již nejsou schopny zvládat průběh této nemoci samy.

Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu v rozsahu 24 hodin denně. Věková hranice cílové skupiny je dospělí 27-64 let, mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let.

V zařízení disponujeme uzavřeným oddělením DZR, které se nachází v 8. patře. Je určeno pro 17 uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje vyšší dohled kvalifikovaného personálu.

V současnosti je kapacita Domova se zvláštním režimem plně obsazena - stav ke dni 15.11.2019.

alt   alt   alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování registrované služby domov se zvláštním režimem je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Podpora uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost po co nejdelší dobu.
 • Umožnit uživatelům žít co nejdéle v přirozeném prostředí a společenském dění, být v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí.
 • Vést uživatele k co největší soběstačnosti a samostatnosti při zachování dostatečné bezpečnosti této činnosti.
 • Spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace uživatele.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • vybrané pokoje domova dovybavit křeslem (cca 20 ks)

 • dovybavení pokojů domova  roletami na okna (cca 20 pokojů)

 • instalace rolety do výdejního okénka kuchyně

 • zakoupení odsávačky Aspeed professional včetně příslušenství

 • nové pracovní desky – nerezové pod várnice s čajem do jídelen

 • výměna radiátorů a termohlavic v recepci a hale

 • nákup multifunkčního hliníkového žebříku o maximální délce

 • rekonstrukce herny aktivizace

 • dovybavení zrekonstruované kuchyňky pro terapie vaření

Práce s uživatelem

 • širší spolupráce s odbornými lékaři – návštěva v zařízení

 • dostatečná a včasná informovanost rodinných příslušníků a uživatelů

 • ochranné pomůcky pro uživatele

 • rozšíření spolupráce a kontaktu s rodinou formou setkání

 • uspořádání soutěže mezi jednotlivými zařízeními Centrin

 • spolupráce s dětmi z DS Korunka

 • zapojení se uživatelů do chodu domova, do skladby jídelního lístku

Práce s týmem zaměstnanců

 • supervize týmu / individuální

 • navýšení počtu pracovníků v sociálních službách při stávající kapacitě zařízení 42 uživatelů DZR o  4 zaměstnance

 • školení "Time management, aneb jak lépe organizovat čas"