Odlehčovací služby = odlehčení rodině a krátkodobá výpomoc při péči o seniora

Odlehčovací služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, špatného zdravotního či duševního stavu, o které jinak pečuje rodina nebo osoba blízká v jejich domácím prostředí

Odlehčovací služby přebírají na dočasnou dobu pečovatelské povinnosti od rodin. Rodině na krátký čas tzv. "odlehčí" a seniora umístí do pobytového zařízení sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Rodiny mohou během této doby načerpat další síly potřebné pro péči o svého blízkého, mohou absolvovat dovolenou, řešit vlastní zdravotní či soukromé potřeby,  rekonstrukci části domu či bytu, apod.

Odlehčovací služby mají dočasný charakter, mohou být čerpány v rozsahu 24 hodin s maximální dobu trvání 3 měsíců, přičemž pobyty je možné po přerušení znovu opakovat.

alt   alt

Poslání organizace

Posláním naší organizace při poskytování odlehčovací služby je vytvořit pro osoby, které po určitý čas nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit svému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby. Odlehčovací služby mají dočasný charakter, mohou být čerpány v rozsahu 24 hodin s maximální dobu trvání 3 měsíců.

Cíle služby

 • Poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatelů.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, ubytování, stravování a prostředí domova.
 • Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Zastoupit pečujícího člena rodiny v péči a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek.
 • Nabídnout uživatelům podnětné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby.
 • Podpořit rozšiřování sociálních kontaktů, předcházení sociální izolaci.
 • Umožnit uživatelům žít v přirozeném prostředí a společenském dění.

Rozvojové cíle domova

Změny prostředí

 • vybrané pokoje domova dovybavit křeslem (cca 20 ks)

 • dovybavení pokojů domova  roletami na okna (cca 20 pokojů)

 • instalace rolety do výdejního okénka kuchyně

 • zakoupení odsávačky Aspeed professional včetně příslušenství

 • nové pracovní desky – nerezové pod várnice s čajem do jídelen

 • výměna radiátorů a termohlavic v recepci a hale

 • nákup multifunkčního hliníkového žebříku o maximální délce

 • rekonstrukce herny aktivizace

 • dovybavení zrekonstruované kuchyňky pro terapie vaření

Práce s uživatelem

 • širší spolupráce s odbornými lékaři – návštěva v zařízení

 • dostatečná a včasná informovanost rodinných příslušníků a uživatelů

 • ochranné pomůcky pro uživatele

 • rozšíření spolupráce a kontaktu s rodinou formou setkání

 • uspořádání soutěže mezi jednotlivými zařízeními Centrin

 • spolupráce s dětmi z DS Korunka

 • zapojení se uživatelů do chodu domova, do skladby jídelního lístku

Práce s týmem zaměstnanců

 • supervize týmu / individuální

 • školení "Time management, aneb jak lépe organizovat čas"